På Kanor Plast AB tar vi våra kunders och leverantörers personliga integritet på största allvar. Vi vill säkerställa att personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas. 

För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. 

Personuppgiftsansvarig 

Kanor Plast AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss. 

Säkerheten för dina personuppgifter 

Vi uppdaterar och testar vår säkerhetsteknik hela tiden för att förhindra att någon obehörig får tillgång till våra system. Våra medarbetare har bara tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete och vi jobbar med att informera vår personal om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter. 

Varför vi samlar personuppgifter.

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra avtal eller överenskommelser om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Om du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen. 

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. 

Denna information lagrar vi så länge du är kund eller leverantör hos oss, eller tills vi har fått information om att du inte längre är anställd hos vår kund eller leverantör. 

När och hur vi delar personuppgifter med andra 

I vissa lägen kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier. 

Individuella rättigheter 

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet. 

Rätt till registerutdrag 

Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven. 

Rätt till rättelse 

Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen. När vi gör en sån rättning så meddelar vi också de företag som vi har delat dina personuppgifter med. 

Rätt till radering 

Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas. 

Rätt till begränsning 

I vissa situationer kan du begära att få användningen av dina personuppgifter begränsad, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt att få dem rättade. 

Tillsynsmyndighet 

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter: 

Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm